Laatste update: 17-04-2017

Huisregels

Algemeen
Indien je het gebouw ’t Stokperdje (in het JeeKaaCee gebouw) van Stichting Jeugdcaroussel betreedt, ben je verplicht je te houden aan de huisregels van Stichting Jeugdcaroussel.

Aanwijzingen van het bestuur of van de leiding van Stichting Jeugdcaroussel dien je stipt op te volgen.

 

Alles waar dit huisreglement niet in voorziet, wordt bepaald door het bestuur. De door het bestuur uitgesproken besluiten zijn bindend.

 

Brandbeveiliging
Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk de dichtstbijzijnde leiding. Zij zijn geïnstrueerd en een noodplan wordt in uitvoering genomen.
 

Verbandtrommel / EHBO
In elke ruimte zijn pleisters aanwezig. Vraag aan de aanwezige leiding waar deze zich bevinden. In het kantoor, de grote keuken en de barruimte hangt een EHBO koffer. Eerste hulp kan worden verleend door hiervoor opgeleide leiding. Waarschuw zo spoedig mogelijk iemand van de leiding.

 

Legitimatie
Iedere bezoeker, waaronder ook leiding, bestuur of andere personen werkzaam voor de Stichting moet op verzoek van een bestuurslid of leiding zijn legitimatie kunnen tonen.

 

Aantal bezoekers
In feite wordt er altijd een maximum gesteld aan het aantal aanwezige bezoekers. Dit hangt af van de aanwezige leiding, de gebruikte ruimten en de inrichting of de manier waarop de ruimten gebruikt worden. Wanneer het gestelde maximum bereikt wordt kan je de toegang tot het gebouw geweigerd worden.

 

Leeftijd
Tijdens diverse activiteiten is er een leeftijdcategorie ingesteld. Deze leeftijdcategorie kan zowel een onder- als een bovengrens hebben. Wanneer er twijfel bestaat bij de leiding of het bestuur van Stichting Jeugdcaroussel of je in de geldende leeftijdscategorie valt, moet je jezelf kunnen legitimeren. Wanneer je buiten de dan geldende leeftijdscategorie valt word je de toegang tot het gebouw geweigerd zolang de activiteit gaande is.
 

Consumpties
Consumpties zijn verkrijgbaar bij de bar (of op andere, hiervoor ingerichte locaties)  tijdens openingstijden.

Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan, tenzij leiding van Stichting Jeugdcaroussel – bij uitzondering – anders beslist heeft.

 

Alcoholische Dranken
Aan géén enkele bezoeker mag en wordt er alcoholhoudende drank verstrekt of verkocht. Een uitzondering wordt gemaakt voor het bestuur, leiding of voor de Stichting werkzame personen, ouder dan 18 jaar en alleen wanneer er geen bezoekers aanwezig zijn of die dag nog zullen zijn.
Sterke alcoholhoudende drank is nooit toegesta
an.

 

Foto’s / Videocamera's
In en om het ’t Stokperdje worden regelmatig foto’s gemaakt of video opnamen gemaakt. Deze foto’s of video opnamen zijn meestal voor creatieve doeleinden.

Een ieder die ’t Stokperdje of activiteiten van ’t Stokperdje bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen de opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Verder wordt er gefilmd, voor zowel uw als onze veiligheid en kunnen er foto’s/filmpjes op facebook geplaatst worden.
 

Eigendommen en aansprakelijkheid
Het is verboden eigendommen van ons of ieder ander mee te nemen buiten het gebouw; hieronder valt ook het glaswerk en restanten van voedsel en dranken.

Bij beschadiging van onze eigendommen bent je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Het bestuur van de Stichting alsmede de leiding
dan wel personen die voor de Stichting werkzaamheden verrichten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of materiele schade dan wel immateriële schade, die de bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dien je bij de bar in te leveren.

 

Gebruik Garderobe
Wanneer je ’t Stokperdje betreedt ben je verplicht gebruik te maken van de garderobe. Dat wil zeggen je dient je jas/pet/cape op te hangen of af te geven op de daarvoor bestemde plaatsen.  Wanneer je, je jas kwijt bent kun je het best wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of je jas er nog is.
 
Kleding

Je kleding dient er verzorgd uit te zien en aangepast te zijn aan de activiteit of club waaraan je deelneemt.

 

Parkeren/rijwielstalling
Je dient je voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. De fietsen dienen in de fietsenrekken geplaatst te worden. Indien je jezelf hieraan niet houdt loop je het risico dat je voertuig/fiets wordt verwijderd of verplaatst.
 

Samenscholing
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samengeschoolde onmiddellijk de toegang tot ’t Stokperdje te ontzeggen.
 

Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten, asociaal gedrag, bedreiging, mishandeling, discriminatie en racisme zijn verboden.
 

Handel in goederen
Het is verboden in of rond ’t Stokperdje goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal ten allen tijde direct ouders én de Politie worden gewaarschuwd.
 

Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan zal ten allen tijde direct ouders én de Politie worden gewaarschuwd.
 

Fouilleren
Bij de entree van ’t Stokperdje, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat je jezelf moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien je niet wilt meewerken aan deze controle wordt je direct de toegang van het gebouw geweigerd.
 

Eigen risico
In de diverse ruimten van ’t Stokperdje kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. Zeker tijdens disco’s kan dit voorkomen. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Dit geldt tevens voor alle nadelige gevolgen die wellicht op kunnen treden vanwege het gebruik van rookmachines, schuimmachines, luchtkussens of enig andere attractie of defect apparaat.

 

Het verblijf in de diverse ruimten van ’t Stokperdje is geheel op eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af een toe een rustige ruimte op te zoeken.

Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij het bestuur melden. Klachten dienen altijd direct na het moment van ontstaan daarvan, door bezoeker of ouder gemeld te worden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

 

Weigeren Toegang
Eenieder die zich niet gehouden heeft aan de huisregels van ’t Stokperdje kunnen wij de toegang weigeren. Enig lidmaatschap van welke activiteit of club vormt hier geen uitzondering op. Indien u de toegang wordt geweigerd dient u het terrein van ’t Stokperdje direct te verlaten.

 

 

Zundert, April 2015,

 

Bestuur Stichting Jeugdcarrousel